Szolgáltatások
Katalógusok

Örömmel állunk rendelkezésére

x Kollégánik

Letöltések

Katalógusainkat, árlistáinkat és kiadványainkat megtalálja a Letöltési oldalunkon!

Letöltések

Írjon nekünk!

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az Ön kedvenc tételei

x
Adjon meg legalább két cikket

Ászf

Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1 A felek részéről történő eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen általános értékesítési és szállítási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Üzleti feltételek) alkalmazandóak az Univolt Hungária Kft. (a továbbiakban: UNIVOLT) valamennyi áruszállítása és szolgáltatása tekintetében. Ezen áruszállítások és szolgáltatások részleteiről, továbbá az azokkal kapcsolatos szabályokról külön szerződésekben (egyedi szerződések) kell megállapodni.

1.2 Az UNIVOLT ajánlatainak egyike sem minősül kötelező érvényű ajánlatnak. Az egyedi szerződés kizárólag az UNIVOLT írásos visszaigazolása vagy a szállítás által jön létre. Valamennyi egyedi szerződés az ÁSZF hatálya alá tartozik.

1.3 Az UNIVOLT kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés tárgyát képező dolgok szerkezetét és formáját a műszaki fejlődésnek megfelelően előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

1.4 Biztosítékok, a szerződést kiegészítő és módosító megállapodások kizárólag írásban érvényesek. Ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.

1.5 Az ÁSZF módosításai az adott módosításról szóló vevői tájékoztatás kézhezvételét követő hónap kezdetétől lépnek érvénybe a vevő és az UNIVOLT között fennálló és a jövőben létrejövő minden üzleti kapcsolat tekintetében, amennyiben addig az időpontig a vevő részéről nem érkezik írásbeli kifogás az UNIVOLT részére.

2. Árak és fizetési feltételek

2.1 Az UNIVOLT által alkalmazott valamennyi ár - eltérő megállapodás hiányában - ÁFA nélkül, EXW (gyárból/raktárból) paritással értendő. Budapest és vonzáskörzetében 200.000.- HUF feletti megrendelések esetén költségmentesen házhoz szállítjuk az árut, a lerakodás a vevő feladata. 200.000.- HUF értéket el nem érő megrendelések, valamint Budapest és vonzáskörzetén kívüli szállítások esetén szállítási költséget számítunk fel. Kérésre darus vagy emelőhátfalas tehergépjárművel is vállaljuk a kiszállítást, ebben az esetben a költségeket a tényleges ráfordítás alapján számoljuk el. Az expressz szállítást és a különleges szállítmányokat megállapodás alapján számlázzuk. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelés napján érvényes árakat számoljuk fel.

2.2 A megadott árak tartalmazzák a kereskedelemben szokványos csomagolás költségét [Környezetvédelmi termékdíj]. Az ezt meghaladó mértékben szükséges csomagolást a tényleges ráfordítás alapján számoljuk el. Az UNIVOLT a csomagolóeszközök visszavételére nem kötelezett – kivételt képeznek ez alól a szállításhoz rendelkezésre bocsátott többször használatos csomagolóeszközök (EUR, rácsos dobozok, billenőteknők, dobok stb.). Ha az adott többször használatos csomagolóeszközt a vevő saját költségére határidőn belül nem szállítja vissza az UNIVOLT valamely raktárába, az UNIVOLT a csomagolóeszközt az általa alkalmazott mindenkor érvényes árakon kiszámlázza a vevő részére. A kölcsönbe adott dobokért nem számítunk fel díjat az első három hónapban. A 4. hónaptól kezdve dobonként havonta 30.000.- HUF bérleti díjat számítunk fel.

2.3 A számlák egyéb megállapodás hiányában előreutalással fizetendők levonás [Skontó] nélkül.

2.4 A vevő az UNIVOLT kérésére a szolgáltatás teljesítésének mértékétől függően köteles megfelelő részletfizetéseket teljesíteni, abban az esetben is, ha ezt az egyedi szerződésben kifejezetten nem rögzítették.

2.5 A vevő nem jogosult az UNIVOLT-al szemben követeléseket beszámítani. Ez alól csak a jogerősen megállapított vagy az UNIVOLT által írásban elismert követelések képeznek kivételt. Ugyanez vonatkozik a visszatartási jog vevő részéről történő érvényesítésére is.

3. Fizetési késedelem

3.1 A vevő köteles a megállapodás szerinti fizetési határidőket betartani. Ez a szerződés UNIVOLT általi (további) teljesítésének alapvető feltétele. Ha a vevő a megállapodás szerinti fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, az UNIVOLT kifejezetten fenntartja a jogot az alábbiak érvényesítésére:

jogában áll az őt terhelő kötelezettségek teljesítését elhalasztani mindaddig, amíg a vevő a hátralékot meg nem fizeti vagy egyéb kötelezettségeit nem teljesíti,

a szállítási határidőt ésszerű mértékben meghosszabbíthatja,

jogosult az esedékesség időpontjától számítva a ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására, fenntartva a jogot a késedelemből eredő jelentős mértékű tényleges kár érvényesítésére, és

megfelelő póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől elállni.

3.2 A vevő mindenképpen köteles megtéríteni a kötelezettségének teljesítésére történő felszólítás költségeit, továbbá valamennyi egyéb költséget, különösen a hitelezővédelmi szövetség, a követeléskezelő cég vagy az ügyvéd peres eljárást megelőzően felmerülő költségeit.

4. Áruszállítás és a szolgáltatás teljesítése

4.1 Az UNIVOLT számára egy adott szállítási határidő kizárólag akkor kötelező érvényű, ha azt a felek az egyedi szerződésben kifejezetten kötelező érvényű határidőként rögzítették. A szállítási határidő a szerződés megkötésével kezdődik, azonban csak akkor, ha a felek által esetlegesen kikötött előleg megfizetésre került. A szállítási határidő UNIVOLT általi betartásának minden esetben alapfeltétele, hogy a vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tegyen.

4.2 A szállítási határidő betartottnak tekintendő, ha elteltéig a szállítandó dolog az UNIVOLT-tól a vevő részére átadásra került, azt elszállításra átadták vagy a vevőt értesítették arról, hogy az áru elszállításra kész. A vevő utólagos változtatási és kiegészítési igényei a szállítási határidőt megfelelően meghosszabbítják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha előre nem látható akadályok lépnek fel, amennyiben ezen akadályok bizonyítottan a szerződés tárgyát képező dolog gyártására és szállítására hatást gyakorolnak, így különösen vonatkozik e rendelkezés a vis maior, munkaügyi viták, sztrájk, kizárás miatti, illetve alapvető nyersanyagok, alapanyagok vagy alkatrészek késedelmes szállítása miatti késedelemre. Ugyanez vonatkozik arra az estre is, ha ezek a körülmények az UNIVOLT beszállítóinál merülnek fel. Ha a szállítás ezen okok miatt lehetetlenül, az UNIVOLT jogosult a szerződéstől elállni, és a vevő ebből eredően semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az említett körülmények már fennálló késedelem ideje alatt következnek be.

4.3 Amennyiben a szállításra kész áru elküldése olyan okból nem lehetséges, melyért az UNIVOLT nem felelős, vagy a vevő a szállítást nem kéri, az UNIVOLT jogosult az árut a vevő költségére tárolni, miáltal a szállítás teljesítettnek minősül. Ez a megállapodás szerinti fizetési feltételeket nem érinti.

5. A vevő közreműködése

5.1 A vevő garantálja, hogy az UNIVOLT részére megfelelő időben, a szükséges mértékben, hiánytalanul, díjmentesen és hibamentesen rendelkezésre bocsátja a teljesítéshez szükséges és célszerű összes eszközt (pl. információkat, dokumentációt, segédeszközöket, technikai feltételeket stb.) és biztosítja az ehhez szükséges megfelelő együttműködést (pl. specifikációk, átvétel stb.).

Az UNIVOLT nem köteles ellenőrizni az átvett szakmai és vevőspecifikus információk és eszközök logikai tartalmát (helyességét, teljességét stb.) és azok alkalmasságát.

5.2 A vevő alapvető feladatai közé tartozik a részéről tanúsítandó együttműködési kötelezettség és a szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása. Ha a vevő együttműködési és az eszközök rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, azoknak nem megfelelő időben vagy nem megfelelő módon tesz eleget, akkor az ebből eredő következményekért – pl. késedelem vagy többletköltségek – a vevő tartozik felelősséggel.

6. A kárveszély átszállása

6.1 Eltérő rendelkezés hiányában az áru „ex works” (gyárból bérmentesítve) eladottnak tekintendő (elszállításra kész). Az UNIVOLT „ex works” (gyárból bérmentesítve) szállít, biztosítás és vámfizetés nélkül. Eltérő megállapodás hiányában részszállítások - a UNIVOLT mérlegelése alapján - megengedettek.

6.2 A kárveszély a szállítandó dolgoknak a gyárban történő rendelkezésre bocsátásával száll át a vevőre akkor is, ha részteljesítés történik, és az UNIVOLT további szolgáltatások teljesítését - mint például az elküldés költségeinek viselését vagy a szállítást és összeszerelést - vállalja.

6.3 Egyebekben az INCOTERMS szerződéskötés napján hatályos szabályai alkalmazandóak.

7. A tulajdonjog fenntartása és engedményezés

7.1 A vevő valamennyi pénzügyi kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig az UNIVOLT fenntartja a tulajdonjogot az adásvétel tárgyát képező dolgon.

7.2 A vevő a tulajdonjog fenntartással érintett árut a szokásos kereskedelmi forgalomban mindaddig elidegenítheti, amíg fizetési késedelembe nem esik. A vevő nem jogosult azonban a tulajdonjog fenntartással érintett áru felett más módon rendelkezi (pl. biztosítékul adás, zálogjoggal való megterhelés stb.). A vevőt megillető, a tulajdonjog fenntartással érintett áru elidegenítéséből származó követelés a keletkezése pillanatában engedményezésre kerül az UNIVOLT-ra, az UNIVOLT-ot megillető követelés erejéig.

7.3 Fizetési késedelem, a fizetések beszüntetésének veszélye, vagy a vevő elleni végrehajtás esetén az UNIVOLT jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árut leszerelni, és/vagy egyéb módon visszavenni, anélkül, hogy ez a szerződéstől való elállásnak minősülne. A vevő köteles az árut kiadni.

7.4 A vevő kérésre köteles az UNIVOLT részére a tulajdonjog fenntartással érintett áruval kapcsolatos minden igényelt információt kiadni. A tulajdonjog fenntartással érintett áru harmadik személy részéről történő lefoglalása vagy más hasonló korlátozása esetén a vevő haladéktalanul köteles az UNIVOLT-ot értesíteni és részére a szükséges dokumentumokat átadni. A vevő egyidejűleg köteles a harmadik felet az UNIVOLT-ot megillető tulajdonjog fenntartásról tájékoztatni. A harmadik fél beavatkozásából eredő valamennyi költséget a vevő köteles viselni.

7.5 A vevő köteles a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a tulajdonjog fenntartással érintett árut megfelelő gondossággal kezelni.

7.6 A vevő kifejezetten beleegyezik abba, hogy az UNIVOLT-ot a vevővel szemben megillető minden követelés bármely célból harmadik személyre engedményezhető. Bármilyen engedményezési tilalom csak akkor válik jogerőssé, ha abban a felek konkrét egyedi szerződés keretében kifejezetten megállapodtak.

8. Áru visszaküldése

8.1 Árut csak abban az esetben lehet visszaküldeni, amennyiben ebben a felek előzetesen, kifejezetten és írásban megegyeztek. Az árut az UNIVOLT által kijelölt raktárba kell a vevő saját kockázatára és költségére visszaküldeni. Az UNIVOLT aktuális értékesítési kínálatában szereplő árut újszerű állapotban és eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. Visszáru esetében az UNIVOLT minden esetben min. 20% kezelési költséget számít fel a kiszállítástól számított 6 hónapon belül. A 6 hónapnál régebben kiszállított áruk visszaküldése esetén a kezelési költség ráfordítástól függően magasabb összegű is lehet.

9. Szavatosság

9.1 Az UNIVOLT szavatolja, hogy az áru/teljesítés a kárveszély átszállásának időpontjában (lásd a fenti 6. pontot) nem tartalmaz olyan hibát, amely miatt a szállított áru a megállapodás szerinti specifikációknak használhatóság szempontjából nem felel meg, illetve annak használhatósága csökkent. Ez az előírt specifikációtól való nem jelentős mértékű eltérésekre nem vonatkozik. A katalógusokban, prospektusokban, hirdetményekben és egyéb írásos vagy szóbeli közleményekben szereplő, az egyedi szerződésekben kifejezetten nem rögzített adatok nem képezhetik szavatossági igény alapját.

9.2 A vevő köteles a tényleges használatba vétel előtt az UNIVOLT által szállított áru/teljesítés hiánytalan állapotát ellenőrizni. A vevő szavatossági jogait csak akkor érvényesítheti, ha a felmerült hibát az UNIVOLT-al 12 hónapon belül, írásban - a hiba azonosításához szükséges információk megadása mellett - közölte. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a kárveszély átszállásakor fennállt.

9.3 Az UNIVOLT a szavatosság keretein belül elsősorban kijavítást végez. A kijavítás során UNIVOLT elhárítja a hibát vagy feltárja azokat a lehetőségeket, amelyekkel elkerülhetők a hiba hatásai. Harmadik személy általi teljesítés igénybevétele (= a hiba elhárítása a vevő vagy a vevő által megbízott harmadik fél által) minden esetben kizárt.

9.4 Ha a vevő a hibás árut, vagy annak alkatrészét kijavítás vagy csere céljából visszaküldi, a szállítás költségeit és a kárveszélyt a vevő viseli. A jelen rendelkezéseknek megfelelően kicserélt hibás áruval vagy alkatrésszel kizárólag az UNIVOLT rendelkezik.

9.5 Az UNIVOLT nem szavatol különösen azokért a hibákért, amelyek a vevő, a vevő érdekkörébe tartozó személy által végzett nem megfelelő beszerelés, nem megfelelő karbantartás vagy harmadik személy által nem megfelelően, vagy az UNIVOLT írásbeli jóváhagyása nélkül végrehajtott javítás, változtatás, vagy a természetes elhasználódás miatt következtek be.

9.6 A magyar polgári törvénykönyv [PTK.] alapján az UNIVOLT felelőssége minden esetben a teljesítéstől számított 2 év elteltével szűnik meg. A szavatossági jog értékét tekintve, az UNIVOLT és a vevő közötti megállapodás szerinti vételár mértékéig téríti meg.

9.7 A kártérítési igények tekintetében a 10. pontban foglaltak az irányadók.

10. Felelősség

10.1 Az UNIVOLT kizárólag a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért tartozik felelősséggel, a kevésbé súlyos gondatlanságból eredő károkozás miatti felelősség kizárt. A vevőt terheli a bizonyítási kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a károk az UNIVOLT szándékos károkozása vagy súlyos gondatlansága miatt keletkeztek. Az UNIVOLT felelősségének mértéke minden esetben a kárt közvetlenül okozó teljesítés vevővel megállapodott díjazásának összegére korlátozódik.

10.2 A UNIVOLT által szállított áruk csak annyiban nyújtanak biztonságot, amennyiben az az UNIVOLT-nak a szerződés tárgyára vonatkozó engedélyezési előírásai, használati leírása, és kezelési előírásai – különösen figyelembe véve az előírt vizsgálatokat és egyéb utasításokat – alapján elvárható.

10.3 Az UNIVOLT semmilyen esetben sem felel a gyártás leállásáért, az elmaradt haszonért, a használat kiesésért, az elvárt, de be nem következett megtakarításokért, a közvetett és következményes károkért, továbbá az adatokban és az adatok elvesztése miatt keletkezett károkért.

10.4 A vevő saját felelősségi körében megteremti a megfelelő feltételeket a károk lehetőség szerint minimális szinten való tartása érdekében.

10.5 A kártérítési igények a kárról és a károkozóról való tudomásszerzéstől számított 12 hónap elteltével évülnek el.

10.6 A felelősségre vonatkozó jelen korlátozások nem vonatkoznak a termékfelelősségről szóló törvény szerinti kártérítési igényekre és a személyi sérülésekre.

11. Harmadik felet megillető oltalmi jogok

11.1 Ha az UNIVOLT által szállított áruk/teljesítés szerződés szerinti használata/igénybe vétele következtében valamely harmadik fél oltalmi joga sérül, emiatt a vevő számára a használatot részben vagy egészben jogerősen megtiltják, vagy ha - az UNIVOLT saját megítélése szerint - ilyen tilalom fenyeget, akkor UNIVOLT a harmadik féllel történő egyeztetést követően saját költségére vagy

(i) megszerzi a vevő számára a használati jogot, vagy (ii) oly módon alakítja az érintett árut/szolgáltatást, hogy az mentesüljön az oltalmi jog alól, vagy (iii) az érintett árut/szolgáltatást egy annak megfelelő tulajdonságokkal rendelkező áruval/szolgáltatással helyettesíti oly módon, hogy a harmadik felet megillető oltalmi jog ne sérüljön. Ha ezek az intézkedések kivitelezhetetlennek vagy gazdaságtalannak bizonyulnak, akkor az UNIVOLT visszatéríti az érintett árura/szolgáltatásra eső díjat, egy, a használat befejezéséig tartó időtartamra vonatkozó megfelelő mértékű használati díj levonása mellett; az UNIVOLT kérésére a vevő köteles az érintett áru/szolgáltatás használatával azonnal felhagyni.

11.2 Az UNIVOLT köteles a vevő védelméről bármely oltalmi jognak az UNIVOLT által szállított áruk/nyújtott szolgáltatás vevő általi szerződésszerű használata következtében történő megsértésből eredő valamennyi igénnyel szemben gondoskodni. Az UNIVOLT átvállalja a vevőre kiszabott eljárási költségeket és kártérítési összegeket (a 10. pontban meghatározott felelősségvállalási előírások mértékéig), amennyiben a vevő az UNIVOLT az ilyen állítólagos igényekről írásban haladéktalanul tájékoztatja és az UNIVOLT fenntarthatja a jogot valamennyi ellenintézkedés és kiegyezésre irányuló tárgyalás lefolytatására, és a vevő az UNIVOLT megfelelően támogatja és javára a megfelelő, jogérvényesítéshez szükséges jogokról és igényekről lemond, illetve azokat rá átruházza. A vevő saját kezdeményezésére nem jogosult harmadik fél igényeinek elismerésére.

11.3 A 10. pont megfelelően alkalmazandó a vevő UNIVOLT-al szembeni, harmadik felet megillető oltalmi jogok megsértése alapján felmerülő kártérítési igényeire.

12. Adatvédelem/bizalmas információk

12.1 A szerződő felek kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

12.2 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses jogviszony keretében rendelkezésükre bocsátott vagy tudomásukra jutott valamennyi ismeretet, adatot, dokumentumot és egyéb információt bizalmasan kezelik. A bizalmas információk kizárólag az érintett egyedi szerződés céljára használhatók fel. Ez a kötelezettség a szerződés megszűnése után is korlátlan ideig fennáll.

13. Illetékesség, alkalmazandó jog, teljesítés helye

13.1 A jelen szerződésből közvetve vagy közvetlenül eredő jogvitákra az UNIVOLT budapesti székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság bír kizárólagos illetékességgel.

13.2 Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése jogilag érvénytelen, úgy ez a további rendelkezések érvényességét nem érinti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a szerződés érvényben tartása az egyik fél számára aránytalan nehézséget okozna.

13.3 A szerződés kizárólag a magyar anyagi jog hatálya alá esik, a szerződő felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményében foglaltak és a (nemzeti és nemzetközi) referencia-szabványok alkalmazását közös megegyezéssel kizárják.

13.4. A felek a szállítási és fizetési kötelezettségek teljesítési helyeként a UNIVOLT budapesti székhelyét jelölik meg, abban az esetben is, ha a felek megegyezése szerint az átadásra ettől eltérő helyen kerül sor.


Szolgáltatások

Ez a honlap cookie-kat alkalmaz

Honlapunkon saját és külső szolgáltató által alkalmazott cookie-kat használunk annak érdekében, hogy kínálatunkat felhasználóbarátabbá tegyük az Ön számára. Amennyiben az „Engedélyezem” lehetőségre kattint, hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. A Beállítások részletes információinál és az Adatvédelmi nyilatkozat részben további tájékoztatást talál az általunk használt cookie-król. Az ehhez adott engedélyét bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja.

Szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a jelen honlap megfelelő működéséhez szükségesek, mivel azok nélkül a hibamentes megjelenítés és kezelés nem biztosított.

Név Szolgáltató Cél Munkamenet Típus
cmssiddietzel www.univolt.hu Szükségesek a honlap tartalmainak megjelenítéséhez A böngésző munkamenet befejezésének Munkamenet
websiddietzel www.univolt.hu Szükségesek a honlap tartalmainak megjelenítéséhez A böngésző munkamenet befejezésének Munkamenet
_l42cc_confirmed
_l42cc_statistics
_l42cc_marketing
_l42cc_preferences
www.univolt.hu Az Opt(in/out) státusz mentéséhez szükségesek 2 év Cookie

A szükséges cookie-król
A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője használat közben az Ön számítógépére helyez és elment. Az aktuális jogszabályok szerint az Ön kifejezett beleegyezése nélkül elhelyezhetünk cookie-kat, amennyiben azok nélkülözhetetlenek honlapunk üzemeltetéséhez. Azonban minden további – különösen külső szolgáltató által használt – cookie esetében az Ön engedélyére van szükség. Honlapunkon olyan különböző cookie-kategóriákat használunk, amelyeket mi vagy egy külső szolgáltató helyezett el.

Nem minősített cookie-k
Ezek a cookie-k még besorolási fázisban vannak.

Preferenciák:Ezen cookie-k használata lehetővé teszi számunkra az Ön, mint felhasználó keresési szokásaival kapcsolatos információk mentését.

Név Szolgáltató Cél Munkamenet Típus
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

A cookie-król
A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője használat közben az Ön számítógépére helyez és elment. Az aktuális jogszabályok szerint az Ön kifejezett beleegyezése nélkül elhelyezhetünk cookie-kat, amennyiben azok nélkülözhetetlenek honlapunk üzemeltetéséhez. Azonban minden további – különösen külső szolgáltató által használt – cookie esetében az Ön engedélyére van szükség. Honlapunkon olyan különböző cookie-kategóriákat használunk, amelyeket mi vagy egy külső szolgáltató helyezett el.

Nem minősített cookie-k Ezek a cookie-k még besorolási fázisban vannak.

Statisztikák: A cookie-k (adott esetben külső szolgáltatók cookie-jai) lehetővé teszik számunkra, hogy anonimizált információk mentése segítségével honlapunkkal kapcsolatban statisztikai kiértékeléseket készítsünk.

Név Szolgáltató Cél Munkamenet Típus
_ga Google Tag Manager Egy egyértelmű azonosítót regisztrál a felhasználó honlap-használatának módjával kapcsolatos statisztikai adatok generálásához. 2 év HTTP
_gat Google A Google Analytics használja a kérési arány korlátozására 1 nap HTTP
_gid Google Tag Manager Egy egyértelmű azonosítót regisztrál a felhasználó honlap-használatának módjával kapcsolatos statisztikai adatok generálásához. 1 nap HTTP

A cookie-król
A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője használat közben az Ön számítógépére helyez és elment. Az aktuális jogszabályok szerint az Ön kifejezett beleegyezése nélkül elhelyezhetünk cookie-kat, amennyiben azok nélkülözhetetlenek honlapunk üzemeltetéséhez. Azonban minden további – különösen külső szolgáltató által használt – cookie esetében az Ön engedélyére van szükség. Honlapunkon olyan különböző cookie-kategóriákat használunk, amelyeket mi vagy egy külső szolgáltató helyezett el.

Nem minősített cookie-k
Ezek a cookie-k még besorolási fázisban vannak.

Marketing: Ezeket a cookie-kat külső szolgáltatók használják arra a célra, hogy az Ön számára (más honlapokon is) személyre szabott reklámokat jelenítsenek meg.

Név Szolgáltató Cél Munkamenet Típus
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

A cookie-król
A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője használat közben az Ön számítógépére helyez és elment. Az aktuális jogszabályok szerint az Ön kifejezett beleegyezése nélkül elhelyezhetünk cookie-kat, amennyiben azok nélkülözhetetlenek honlapunk üzemeltetéséhez. Azonban minden további – különösen külső szolgáltató által használt – cookie esetében az Ön engedélyére van szükség. Honlapunkon olyan különböző cookie-kategóriákat használunk, amelyeket mi vagy egy külső szolgáltató helyezett el.

Nem minősített cookie-k
Ezek a cookie-k még besorolási fázisban vannak.