Kezdőlap
 Kapcsolat
 Kapcsolatfelvétel


Termékek Hírek HFT® Szolgáltatások Céginformáció

 Referenciák 
Gardermoen, reptér Osló
Gardermoen Flughafen Oslo
 
Az Oslóban található reptér a legnagyobbak közé sorolható a skandináv térségben és így az európai légi közlekedés fontos része. A személyzet és az utasok védelméért Dietzel-Univolt HFT csövekkel van szerelve.
 

A Dietzel GmbH általános szállítási és értékesítési feltételei
1. Általános rendelkezések
1.1 A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandóak, kivéve ha a felek írásban kifejezetten eltérően állapodtak meg.
1.2 Az UNIVOLT Hungária Kft. (a továbbiakban: „UNIVOLT”) az ajánlatához nincs kötve. A szerződés az UNIVOLT által történő írásbeli megerősítés vagy teljesítés útján jön létre. Az ajánlathoz tartozó dokumentáció, így különösen ábrák, rajzok, súly- és méretadatok csak tájékoztatásul szolgálnak, kivéve ha az UNIVOLT kifejezetten úgy jelölte meg azokat mint amelyekhez kötve van. Az egyes tulajdonságokra, súlyra, tömegre, térfogatra, színekre, árakra és hasonló jellemzőkre vonatkozó adatok csak abban az esetben képezik a szerződés részét, ha azok az UNIVOLT által használt katalógusokban, körlevelekben, prospektusokban, hirdetésekben, ábrákon és árlistákon az üzleti forgalomban feltüntetésre kerülnek.
1.3 Az UNIVOLT kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a szerződés tárgyát képező dolgok szerkezetét és formáját a műszaki fejlődésnek megfelelően előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
1.4 Biztosítékok, a szerződést kiegészítő és módosító megállapodások csak írásban érvényesek. Ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.
1.5 Az általános eladási és szállítási feltételekben végrehajtott változtatások a megrendelők értesítését követő második hónap kezdetével lépnek hatályba az UNIVOLT valamennyi jelenlegi és jövőbeli megrendelőjével fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozóan, kivéve ha eddig az időpontig írásbeli ellentmondás érkezik az UNIVOLT-hoz a megrendelőtől.

2. Árak és fizetési feltételek
2.1 Az UNIVOLT által alkalmazott valamennyi ár eltérő megállapodás hiányában áfa nélkül értendő, és az UNIVOLT telephelyén, illetőleg raktárában történő átadást foglalja magában berakodás nélkül, azaz az „ex works” („EXW”) telesítést, annak az INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint. Nettó 50.000 HUF értéket el nem érő megrendelések esetén nettó 5.000 HUF értékű felárat számolunk fel. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás napján érvényes árak kerülnek felszámításra.
2.2 A megadott árak magukban foglalják a kereskedelemben szokásos csomagolást is. Az ezt meghaladó mértékben szükséges csomagolás költsége a tényleges ráfordítás alapján kerül elszámolásra. Az UNIVOLT a csomagolóanyag visszavételére nem kötelezett, kivéve a többször felhasználható csomagolóanyagokat, melyek a szállítás során kerülnek felhasználásra. Amennyiben a megrendelő saját veszélyére és költségére ezeket a többször felhasználható csomagolóanyagokat a meghatározott időpontig nem szállítja vissza az UNIVOLT valamely raktárába, akkor azok költségét az UNIVOLT kiszámlázza a megrendelő részére.
2.3 Eltérő megállapodás hiányában a számlákat azok kibocsátásától számított 30 napon belül, levonás nélkül kell kiegyenlíteni. A kibocsátástól számított 7 napon belüli teljesítés esetén az UNIVOLT 2%-os mértékű árengedményt ad. Az árengedmény nem vonatkozik a javítási és bérmunkákra. Amennyiben a megrendelő az UNIVOLT-tal fennálló, más szerződésből származó fizetési kötelezettségével késedelemben van, úgy valamennyi árengedménytől elesik.
2.4 A teljesítés mértékének arányában a megrendelő az UNIVOLT kérésére köteles részletfizetést teljesíteni.
2.5 Az UNIVOLT által vitatott vagy nem jogerősen megállapított követeléseket és szavatossági igényeket beszámítani nem lehet. Ugyanez irányadó a megrendelő által gyakorolható visszatartási jog gyakorlására.
 
3. Fizetési késedelem
3.1 Amennyiben a megrendelő a fizetéssel, vagy az egyéb szolgáltatásokkal késedelembe esik, úgy az UNIVOLT a következő jogokat érvényesítheti:
• jogában áll az őt terhelő kötelezettségeket mindaddig nem teljesíteni, amíg a megrendelő a fennmaradó fizetési kötelezettségét vagy az egyéb szolgáltatásokat nem teljesíti;
• a szállítási határidőt arányosan meghosszabbíthatja;
• a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot követelhet az esedékesség időpontjától, követelheti továbbá a késedelmi kamatot meghaladó kárának megtérítését
• a megrendelő részére biztosított megfelelő póthatáridő eredménytelen elteltét követően a szerződéstől elállhat.
3.2 A megrendelő köteles megtéríteni a kötelezettségének teljesítésére történő felszólítás költségeit, így különösen a követeléskezelő cég vagy ügyvéd költségeit.
 
4. Szállítás és teljesítés
4.1 A külön megállapodás tárgyát képező szállítási határidő a szerződés megkötésével kezdődik, azonban csak akkor, ha a felek által esetlegesen kikötött előleg megfizetésre került. A szállítási határidő UNIVOLT részéről történő betartásának minden esetben feltétele a megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése.
4.2 A szállítási határidő betartottnak tekintendő, ha elteltéig a szállítandó dolog a UNIVOLT-tól a megrendelő részére átadásra került, elszállításra átadták vagy a megrendelőt értesítették arról, hogy az áru elszállításra kész. A megrendelő utólagos változtatási és kiegészítési igényei a szállítási határidőt megfelelően meghosszabbítják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha előre nem látható akadályok lépnek fel, amennyiben ezen akadályok bizonyítottan a szerződés tárgyát képező dolog gyártására és szállítására hatást gyakorolnak, így különösen vonatkozik e rendelkezés a vis maior, munkaharc, sztrájk miatti, illetve lényeges nyersanyagok, alapanyagok vagy alkatrészek késedelmes szállítása miatti késedelemre. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha az említett körülmények az UNIVOLT beszállítóinál merülnek fel. Ha a szállítás ezen okok miatt lehetetlenül, az UNIVOLT jogosult a szerződéstől elállni, és a megrendelő ebből eredően semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ugyancsak az előbbiek irányadóak abban az esetben is, ha az említett körülmények már fennálló késedelem ideje alatt következnek be.
4.3 Amennyiben a szállításra kész áru elküldése olyan okból nem lehetséges, melyért az UNIVOLT nem felelős, vagy a megrendelő a szállítást nem kéri, az UNIVOLT jogában áll az árut a megrendelő költségére tárolni, miáltal a szállítás teljesítettnek tekintendő. Ez a szerződésben foglalt fizetési feltételeket nem érinti.
 
5. A kárveszély átszállása
5.1 Eltérő rendelkezés hiányában az áru „ex works” (annak az INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint) eladottnak tekintendő (elszállításra kész), a kárveszély átszállása is ekkor történik. Az UNIVOLT „ex works” szállít (annak az INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint) biztosítás és vámfizetés nélkül. Részszállítások eltérő megállapodás hiányában megengedettek.
5.2 A kárveszély legkésőbb a szállítandó dolog rendelkezésre bocsátásával átszáll a megrendelőre akkor is, ha részteljesítés történik, és az UNIVOLT további szolgáltatások teljesítését vállalta, mint például az elküldés költségeinek viselését vagy az elszállítást és összeszerelést.
5.3 Egyebekben az INCOTERMS 2000 szerződéskötés napján hatályos szabályai alkalmazandóak.
 
6. Tulajdonjog-fenntartás és engedményezés
6.1 A megrendelő valamennyi pénzügyi kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig az UNIVOLT fenntartja a tulajdonjogot az adásvétel tárgyát képező dolgon.
6.2 A megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett árut a szokásos kereskedelmi forgalomban elidegenítheti, amíg fizetési késedelembe nem esik. A megrendelőt a tulajdonjog fenntartással érintett árura vonatkozóan nem illeti meg egyéb rendelkezési jog (így pl. biztosítékul adás, zálogjoggal való megterhelés). A megrendelőt megillető, a tulajdonjog fenntartással érintett áru elidegenítéséből származó vételár-követelés és munkadíj-követelés a keletkezése pillanatában engedményezésre kerül az UNIVOLT-ra, az UNIVOLT-ot megillető követelés erejéig.
6.3 Fizetési késedelem, fizetések beszüntetésének veszélye, vagy a megrendelő elleni végrehajtás esetén az UNIVOLT jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árut leszerelni, és/vagy egyéb módon visszavenni, anélkül, hogy ez a szerződéstől való elállásnak minősülne. A megrendelő köteles az árut kiadni.
6.4 A tulajdonjog fenntartással érintett áru harmadik személy részéről történő lefoglalása vagy más hasonló korlátozása esetén a megrendelő haladéktalanul köteles az UNIVOLT-ot értesíteni. A harmadik személy ilyen beavatkozásából eredő valamennyi költséget a megrendelő köteles viselni.
6.5 A megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy minden, az UNIVOLT-ot a megrendelővel szemben megillető követelés bármikor bármely célból harmadik személyre engedményezhető. Engedményezési tilalmat vagy korlátozást kizárólag a felek kifejezett, eseti jellegű megállapodása keletkeztethet.
 
7. Áru visszaküldése
7.1 Árut csak abban az esetben lehet visszaküldeni, amennyiben ebben a felek előzetesen, kifejezetten és írásban megegyeztek. Az árut az UNIVOLT által kijelölt raktárba kell a megrendelő saját veszélyére és költségére visszaküldeni. Az árut újszerű állapotban és eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. Az UNIVOLT minden ilyen esetben megfelelő mértékű kezelési díjat számít fel.

8. Szavatosság
8.1 Az UNIVOLT a következő rendelkezéseknek megfelelően szavatol azért, hogy a szállított áru a megrendelésnek megfelel, és rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ennek kapcsán a felek kifejezetten megállapítják, hogy csak azokra a tulajdonságokra, súlyra, tömegre, térfogatra, színre, árra és egyéb jellemzőkre vonatkozó adatok képezik a szerződés részét, amelyek az UNIVOLT által használt katalógusokban, körlevelekben, prospektusokban, hirdetésekben, ábrákon, és árlistákon az üzleti forgalomban feltüntetésre kerültek. Más személyek által az UNIVOLT termékeiről tett nyilvános nyilatkozatok nem irányadóak a szerződés tartalmának megítélése szempontjából.
8.2 Az UNIVOLT szavatossági kötelezettsége csak olyan hibák vonatkozásában áll fenn, amelyek a gyártás, az anyag illetve a kivitelezés hibájára vezethetőek vissza, és ezek esetében is csak akkor, amennyiben ezek a rendeltetésszerű használat során a kárveszély átszállást, illetve a teljesítést követő 12 hónapon belül jelentkeznek:
a) Az UNIVOLT kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést követő első 6 hónapban minden olyan alkatrészt, amely a kárveszély átszállást megelőzően keletkezett körülmény folytán – így különösen hibás gyártás, az anyag hibája, vagy hibás kivitelezés miatt – használhatatlan, vagy amelynek használhatósága jelentősen csökkent, ellenérték nélkül – választása szerint – kijavítja vagy kicseréli. Az összes járulékos költséget, így különösen a kiszállási költséget, a munkadíjat és a fuvarozási költséget a megrendelő viseli. A kicserélt alkatrészek az UNIVOLT tulajdonába kerülnek.
Azt, hogy a termék már az átadáskor hibás volt, az első 6 hónapban is a megrendelőnek kell bizonyítania.
b) A teljesítést követő 6 hónap leteltét követően további 6 hónapig szavatol az UNIVOLT azért, hogy saját választása szerint megjavítja, vagy kicseréli azokat az árukat, amelyek a kárveszély átszállást megelőzően keletkezett körülmény folytán, így különösen gyártási, anyagbeli, vagy kivitelezési hiba miatt használhatatlanok, vagy használhatóságuk jelentősen csökkent. Az összes járulékos költséget, így különösen a kiszállási költséget, a munkadíjat és a fuvarozási költséget a megrendelő viseli. A felek kizárnak minden egyéb szavatossági jogot, így különösen az elálláshoz való jogot, az árleszállításra vonatkozóigényt (akkor is, ha a kijavított, vagy kicserélt áru hibás), valamint minden kártérítési igényt.
8.3 A megrendelő csak akkor érvényesítheti szavatossági jogait, amennyiben a felmerült hibát az UNIVOLT-tal haladéktalanul, írásban közölte. Ebben az esetben az UNIVOLT – amennyiben a jelen rendelkezések értelmében a hibát az UNIVOLT-nak kell orvosolnia – a következő lehetőségek közül választhat:
a) a hibás árut helyben kijavítja;
b) kijavítás céljából a hibás árut, vagy hibás alkatrészt az általa meghatározott helyre a megrendelővel elszállíttatja;
c) a hibás árut vagy hibás alkatrészt kicseréli.
Amennyiben a hiba elhárítása nem, vagy csak aránytalan magas költségekkel lehetséges, az UNIVOLT azt is választhatja, hogy az árat megfelelő mértékben leszállítja.
8.4 Ha a megrendelő a hibás árut, vagy annak alkatrészét kijavítás vagy csere céljából visszaküldi, a megrendelő viseli a szállítás költségeit és a kárveszélyt.
8.5 A jelen rendelkezéseknek megfelelően kicserélt hibás áruval vagy alkatrésszel kizárólag az UNIVOLT rendelkezik. Az UNIVOLT csak azokért a hibákért vállal szavatosságot, amelyek az irányadó üzemeltetési feltételek betartása és rendeltetésszerű használat mellett lépnek fel. Ezt a megrendelőnek kell bizonyítania. Az UNIVOLT nem szavatol különösen azokért a hibákért, amelyek a megrendelő, a megrendelő érdekkörébe tartozó személy által végzett nem megfelelő beszerelés/beüzemelés, nem megfelelő karbantartás, vagy harmadik személy által nem megfelelően, vagy az UNIVOLT írásbeli jóváhagyása nélkül végrehajtott javítás, változtatás, vagy a természetes elhasználódás miatt következtek be.
8.6 Az UNIVOLT-nak a Polgári Törvénykönyv 311. § (1) bekezdése szerinti felelőssége az UNIVOLT teljesítése időpontjától számított 2 évig áll fenn, és az UNIVOLT a megrendelő fogyasztói szerződésből eredő szavatossággal kapcsolatos költségeit csak a hibás árunak az UNIVOLT-tal ténylegesen megállapodott és az esetleges árengedményekkel és egyéb kedvezményekkel csökkentett vételár mértékéig téríti meg.
8.7 A fentieken túl az UNIVOLT nem vállal felelősséget a hibás teljesítésért.
 
9. Felelősség
9.1 Az UNIVOLT felelősséggel tartozik a szándékos vagy a súlyos gondatlanágból eredő károkozásért. Az UNIVOLT kártérítési kötelezettsége enyhe gondatlanság esetén, semmilyen esetben sem haladhatja meg a megrendelési összeg 5 %-át.
9.2 Az UNIVOLT által szállított áruk csak annyiban nyújtanak biztonságot, amennyiben az az UNIVOLT-nak a szerződés tárgyára vonatkozó engedélyezési előírásai, használati leírása, és kezelési előírásai – különösen figyelembe véve az előírt vizsgálatokat és egyéb utasításokat – alapján elvárható.
9.3 Eltérő rendelkezések hiányában az UNIVOLT nem felel a megrendelővel szemben a gyártás leállásáért, az elmaradt haszonért, a használat kiesésért, kötbérért, egyéb gazdasági vagy közvetett károkért.
9.4 A megrendelő vállalja a felelősséget minden az UNIVOLT-ot érintő, az ügyfél egyedi kívánságai szerinti gyártásból és szállításból eredő oltalmi jogsértés alapján indított jogvitáért, és viseli annak költségeit. Különösen köteles a megrendelő olyan eljárások ügyvédi és bírósági költségeit viselni, amelyeket harmadik személy szabadalmi, védjegy, ipari minta vagy szerzői jogának megsértése miatt indítottak, és köteles a megrendelő az UNIVOLT-ot ezzel kapcsolatosan kártalanítani és biztosítani, hogy az UNIVOLT-tal szemben eljárást nem kezdeményeznek.
 
10. Adatvédelem
10.1 UNIVOLT jogosult a megrendelő személyes adatait az üzleti forgalom keretében tárolni, átadni, feldolgozni és törölni.
10.2 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé.
 
11. Illetékesség, alkalmazandó jog, teljesítés helye
11.1 A jelen szerződésből közvetve vagy közvetlenül eredő jogvitákra az UNIVOLT székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróságnak van kizárólagos illetékessége. Ettől a megállapodástól eltérően az UNIVOLT a másik fél székhelye/lakóhelye szerint illetékes bíróságon is indíthat eljárást.
11.2 Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy részben érvénytelen, úgy ez a további rendelkezések érvényességét és hatályosságát nem érinti, kivéve, ha a szerződés érvényben tartása az egyik fél számára aránytalan nehézséget okozna.
11.3 A szerződésre a magyar jog az irányadó. A felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény („Bécsi Vételi Egyezmény”) szabályainak alkalmazását közös megegyezéssel kizárják.
11.4 A felek a szállítási és fizetési kötelezettségek teljesítési helyének az UNIVOLT székhelyét jelölik meg, abban az esetben is, ha a felek megegyezése szerint az átadás ettől eltérő helyen történik.
lap tetejére
Nyomtatható változat
ált. üzleti feltételek Szerkesztő oldaltérkép Besuche uns auf Facebook 2005-2012 Dietzel GmbH